Công ty Pro Việt Nam chuyển giao giải pháp công nghệẢnh: Giao lưu chia sẻ " Thiết bị sục khí bề mặt Landustrie Hà Lan " cùng Trung tâm phát triển, Ứng dụng kỹ thuật và Công nghệ Môi Trường.