iDEC – Hệ thống Thu nước bề mặt SBR


 
Trước khi bộ thu nước bề mặt của INVENT được tạo ra, các loại công trình xả nước thải khác nhau đã được sử dụng trên thị trường với kết quả khác nhau. Đây là lý do INVENT phát triển Hệ thống Thu nước bề mặt SBR mới để xả nước thải đã qua lọc từ SBRs.

Sự phát triển của Hệ thống Thu nước bề mặt iDEC®-SBR dựa trên các tính năng phổ biến là thu gom và xả nước thải qua lọc ra khỏi bể SBR. 


Hệ thống Thu nước bề mặt iDEC®-SBR hoàn chỉnh bao gồm chính bộ thu nước, tất cả các đường ống ở đáy bể với các khớp nối, neo thép không gỉ và thiết kế ứng dụng INVENT cho hệ thống.


 
 

Download tài liệu

INVENT-iDECFlyer-Catalog1.pdf