Logo

Ohio Lumex Co. Inc

 

TRẠM QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG
PHƯƠNG PHÁP TRÍCH DẪN KHÍ MẪU - EXTRACTIVE

 
1. CƠ SỞ PHÁP LÝ
  • Luật bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  • Thông tư 35/2015/TT-BTNMT quy định về quản lý và bảo vệ môi trường doanh nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp (tại khoản 3, điều 1: Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 4 điều 6);
  • Điều 39, nghị định số 38/2015/NĐCP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định lắp đặt thiết bị quan trắc tự động;
  • Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
  • Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kỹ thuật quan trắc Môi trường.

2. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 
  • Hệ thống quan trắc không khí tự động - liên tục được lắp đặt nhằm giám sát liên tục các thông số SO2, NOx, CO, O2, NH3, CxHy, nồng độ bụi, nhiệt độ và lưu lượng khí thải... Hệ thống có chức năng tự động hiệu chuẩn, thuận tiện trong vận hành, dễ dàng mở rộng và khả năng kết nối dữ liệu về hệ thống SCADA của nhà máy hoặc truyền dữ liệu về TTQTTNMT - Sở TNMT (DONRE) khi cần thiết.
  • Thiết bị phân tích của hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục (viết tắt là: CEMS) được chế tạo, phát triển bởi hãng Ohio Lumex (Mỹ) luôn đảm bảo tính đồng bộ, thuận lợi cho việc vận hành, bảo trì - bảo dưỡng sửa chữa.
  • Thiết bị phân tích khí phải có khả năng đo đồng thời nhiều loại khí khác nhau, phải đáp ứng linh hoạt với thời gian đo nhanh, đáp ứng được sự thay đổi của Quy chuẩn Môi trường Việt Nam (QCVN) hiện tại và yêu cầu cao hơn (mở rộng hoặc truyền tín hiệu đi xa) trong tương lai.
  • Các tín hiệu đo từ hệ thống CEMS hoàn toàn kết nối được với các thiết bị sẵn có của hệ thống điều khiển (PLC/SCADA/DCS) của nhà máy để tối ưu quy trình vận hành, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiết kiệm năng lượng.
  • Hệ thống sau khi đưa vào vận hành đảm bảo kết nối với hệ thống SCADA của nhà máy để việc quản lý các dữ liệu được dễ dàng (như thu thập, xử lý, lưu trữ, kiểm tra, chuẩn hóa, b