Logo

UIT GmbH

GIẢI PHÁP QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM TỰ ĐỘNG

 1.  QUY ĐỊNH CHUNG 
 • Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012
 • Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 • Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường
 • Thông tư 24/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường
 2.  TỔNG QUAN HỆ THỐNG


Đo trực tiếp trong giếng quan trắc.
Các chỉ tiêu cần quan trắc:

 • Mực nước
 • Nhiệt độ
 • EC/TDS
 • Ammonium
 • Nitrate
 • Độ đục
 • ORP
 • Độ mặn
 • Kim loại nặng
 • pH

PRO VIETNAM

Download tài liệu

uit_umbh-_catalog.pdf